Pis tutelat

Pis tutelat per a dones víctimes de violència de gènere

Són establiments destinats a acollir i prestar el tractament professional que requerisquen les dones i els seus fills o filles durant un període de temps determinat, sempre que es troben en una situació greu de violència de gènere, que hagen sigut víctimes de situacions de maltractaments físics i/o psíquics, sempre que la situació ho requerisca per la gravetat dels fets patits, i quan no tinguen un altre recurs d’allotjament alternatiu, no disposen de mitjans econòmics suficients per a poder afrontar la situació de maltractament i córrega perill la seua integritat física i/o psíquica.

S’entén per pis tutelat aquell que, en règim d’autogestió, es destina a la convivència de dones que han patit maltractaments; amb menors a càrrec seu, si n’hi ha, i que necessiten acolliment de caràcter temporal per a poder-se integrar amb autonomia suficient en el seu entorn.

La FINALITAT del servei és la prestació d’un allotjament alternatiu que, sota supervisió tècnica, ofereixi assistència orientada al desenvolupament de l’autonomia personal i integració social de les usuàries.

Aquest servei persegueix els següents OBJECTIUS:

– Promoure l’adquisició d’hàbits laborals que permetin la integració de les usuàries al mercat laboral.
– Reforçar habilitats socials.
– Reforçar una major autonomia personal i afectiva.
– Promoure la capacitat d’estalvi per a la cerca d’un habitatge habitual alternatiu.
– Garantir l’atenció i cura de fills/es de forma adequada.
– Millorar l’autoestima i la cura de la imatge personal.
– Fomentar l’apoderament.